Cổng luyện thi đại học moon.vnGiới thiệu | Giáo viên | Đăng ký | Đăng nhập | Hệ thống Level
Cổng luyện thi đại học moon.vn
Trang chủ Tiếng AnhNgữ vănToán họcVật lýHóa họcSinh họcThi onlineTài khoảnTin tức
MớiHotQuan tâmTrả lời nhận đượcĐã hỏiTrả lờiLưu

0 Exp
Hỗn hợp gồm hidrocacbon X và oxi tỉ lệ mol 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z tỉ khối với hidro bằng 19. Công thức phân tử của X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của hayluonkhatkhao1996 - Gửi lúc 21/10/2014 08:42 - Trả lời 0
0 Exp
Mọi người cho mình hỏi có cách nào để viết công thức của các muối amoni được tạo với amin với các axit vô cơ như h2s04 hay h2c03 không? kiểu dạng RCOONH3R' ấy.Helpp!!!!!!!
Trong Hoá Học - Câu hỏi của sua173 - Gửi lúc 18/10/2014 10:36 - Trả lời 0
0 Exp
mọi người cho mình hỏi làm sao biết đâu là tơ capron còn đâu là tơ nilon và tơ vinylic????
Trong Hoá Học - Câu hỏi của yoseop97 - Gửi lúc 13/10/2014 02:10 - Trả lời 0
0 Exp
Điện phân (với điện cực Pt) 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thấy khối lượng catot tăng 3,2g so với lúc trước điện phân. Nồng độ mol/lít Cu(NO3)2 trước điện phân là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vannamlovea3 - Gửi lúc 05/10/2014 09:26 - Trả lời 0
0 Exp
Hỗn hợp X gồm A là axit hữu cơ no, mạch hở và B là axit không nno có chứa một nối đôi C=C mạch hở đơn chức. Số nguyên tử cacbon trong chất này bằng 2 lần chất kia. đốt cháy 5.08 hỗn hợp X thu được 4.704l CO2(dktc). Nếu trung hòa hết 5.08 gam hỗn hợp X cần dùng 350ml dd NaOH 0,2M. tính % khối lượng cảu A trong hỗn hợp đầu
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tretrauchogao - Gửi lúc 24/09/2014 09:13 - Trả lời 0
0 Exp
Điện phân dung dịch X gồm x mol KCL và y mol Cu(NO3)2, khi nước bắt đầu bị điện phân thu được dung dịch Y, co khối lượng giảm 2,755 so với khối lượng dung dịch X ban đầu . cho toàn bộ khí Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư , kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. tỉ lệ x:y là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của khainl - Gửi lúc 21/09/2014 11:11 - Trả lời 0
0 Exp
Tripeptit mạch hở X vs tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một anpha- aminoaxit ( no mạch hở trong phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X sản phẩm thu được hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng khối lượng dung dịch này
Trong Hoá Học - Câu hỏi của tkmtkm1997 - Gửi lúc 14/09/2014 03:21 - Trả lời 0
0 Exp
cho sơ đồ sau : C2H5Br \Rightarrow A\RightarrowB\RightarrowC,phản ứng 1 xúc tác Mg,este,phản ứng 2 xúc tác CO2,phản ứng 3 xúc tác HCl.tìm công thức C
Trong Hoá Học - Câu hỏi của duongvannhat - Gửi lúc 09/09/2014 11:42 - Trả lời 0
0 Exp
Hoà tan hh gồm 4.84g Zn Fe trong 500ml dd HCL 0.4M thu dc dd A và 10.52g muối khan . để trung hoà dd cần V lít dd B chứa hỗn hợp NaOH 0.02M và Ba(OH)2 0.01M gtri của V
Trong Hoá Học - Câu hỏi của trantuananhks1997 - Gửi lúc 06/09/2014 12:29 - Trả lời 0
0 Exp
Cho 0,87g hỗn hợp Fe,Cu,Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M .Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được 0,32g chất rắn và có 448ml khí(dktc)thoát ra.thêm tiếp vào bình 0,425g NaNO3,,khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO tạo thành và khối lượng muối trong dd là :
Trong Hoá Học - Câu hỏi của Gauanduahau - Gửi lúc 27/08/2014 04:49 - Trả lời 0
0 Exp
Đốt cháy hoàn toàn 3.61 gam chất hữu cơ X thu dược hh khí gồm CO2 , H2O , HCl.Dẫn hổn hợp này qua bình đựng AgNO3/NH3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2.87g kết tủa và bình chứa tăng 2.17g.Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ.Dẫn khí thoát ra vào 100ml dd Ba(OH)2 1M thu được 15.76 g kết tủa Y , lọc bỏ Y , lấy dd đun sôi lại thu đc kết tủa nữa.Biết khối lượng mol của X<200.CTPT của X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 22/08/2014 11:57 - Trả lời 0
0 Exp
1.X là hợp chất hữu cơ có CTPT C8H12O5,mạch hở.Thủy phân X thu được glixerol và 2axit đơn chức A,B( trong đó B hơn A một nguyên tử cacbon ) .Cho B cộng hợp H2O (xúc tác H+) thu được chất hữu cơ D (spc).Trùng ngưng D thu được một polime.Tên gọi của B là
2.Cho 0.1mol este đơn chức X td vừa đủ 0.2mol NaOH đn nóng->19.8g hh 2 muối.số dpct của X thỏa mãn đk trên là :
A.5 B.2 C.4 D
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 17/08/2014 11:12 - Trả lời 0
0 Exp
Hòa tan m gam Al vừa đủ trong V (ml) dung dịch H2SO4 61%( có d = 1,51 g/ml) đun nóng, có khí mùi xốc thoát ra, có 2,28g chất rắn vang nhạt lưu huỳnh (S) và dung dịch D. cho hấp thụ hết lượng khí mùi xốc trên vào dung dịch nc’ vôi trong dư, thu đc 21,6 gam kết tủa muối sunfit. Tính m gam Al
Trong Hoá Học - Câu hỏi của vananh1997 - Gửi lúc 13/08/2014 09:15 - Trả lời 0
0 Exp
cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe3O4 vào V lít dung dịch HCl 1M ,khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 4.48 lít khí , còn lại 5g chất rắn không tan.Giá trị của V là ?Đáp án :1.2 lít
Trong Hoá Học - Câu hỏi của phuctoan25101997 - Gửi lúc 06/08/2014 07:15 - Trả lời 0
0 Exp
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axít acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được kết tủa và dd Xcó khối lượng giảm 7,38 g so với khối lượng dd Ca(OH)2 ban đầu. Thể tích của sản phẩm cháy đo ở không độ C và 2atm là?
Trong Hoá Học - Câu hỏi của toanhoc99 - Gửi lúc 02/08/2014 04:25 - Trả lời 0
0 Exp
1. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X chứa Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 thu được 1,568 lít NO2 duy nhất (đktc). Dung dịch X thu được tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 9,71gam chất rắn. Nồng độ % của dung dịch HNO3 ban đầu là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của drdieuthien - Gửi lúc 31/07/2014 09:53 - Trả lời 0
0 Exp
Thực hiện 2 thí nghiệm:
- TN1: Trộn KClO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2
- TN2: Dung dịch HCl đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2
Trong Hoá Học - Câu hỏi của thongcamchotoi97 - Gửi lúc 26/07/2014 09:55 - Trả lời 0
0 Exp
Amino axit(Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. Lấy một lượng axit aminnoaxetic(X) và 3.82g(Y).Hai chất(X) và (Y) có cùng số mol.Đốt cháy hoàn toàn lượng X,Y nói trên, thể tích khi Oxi cần dùng để đốt cháy hết Y nhiều hơn để đốt cháy hết X là 1,344l(đktc).
Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của cuna2 - Gửi lúc 23/07/2014 05:2 - Trả lời 0
0 Exp
Trộn 0,1 mol vinylaxetilen, 0,15 mol andehit metacrylic với một lượng H2 thu được hỗn hợp khí X, Nung nóng X trong bình kín (xt Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí Y có tỉ khối so với H2 là 32,9. Dẫn Y vào bình nước brom thù thấy làm mất màu vừa đúng m gam brom. Giá trị của m là:
Trong Hoá Học - Câu hỏi của onthidaihocxxx - Gửi lúc 22/07/2014 07:0 - Trả lời 0
0 Exp
Một hỗn hợp X gồm Cl2 và O2. X phản ứng vừa hết với 9,6gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối Clorua và oxit. Thành phần % theo thể tích của Cl2 trong X là
Trong Hoá Học - Câu hỏi của lionkinglata - Gửi lúc 18/07/2014 03:55 - Trả lời 0


Người trả lời nhiều nhất trong nhóm Sinh học
1 thanhphong1997 2
2 mrthanhlich 1
3 phucduong97 1
4 sua173 0
5 vannamlovea3 0
6 yoseop97 0
7 hayluonkhatkha 0

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

VP: Số 22 - Lô 12A - Đường Trung Yên 10 - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.32.99.98.98

Website đang hoạt động thử nghiệm, chờ giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông.

® Moon.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.